eBiuletyn-Newsletter

WARUNKI REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wycinek regulaminu)

21. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

22. Klient chcąc zabezpieczyć swój interes może sprawdzić dokładny stan przesyłki w obecności kuriera. Poprzez jej otwarcie i dokładne ustalenie ewentualnych uszkodzeń.

23. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

24. Jeżeli towar, posiada naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, Nabywca winien wypełnić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

25. Klient ma prawo do składania reklamacji na podstawie rękojmi za powstałe wady, a w przypadku, gdy do zakupionego towaru dołączona została gwarancja to ma prawo do reklamowania towaru w oparciu o postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej.

26. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, Klient może w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, Nabywca powinien spisać protokół szkody i jednocześnie poinformować sklep o zaistniałej sytuacji, wysyłając FORMULARZ REKLAMACYJNY  wraz z załączoną kopią spisanego z przewoźnikiem protokołu i kopią dowodu zakupu, oraz produktem będącym przedmiotem reklamacji na adres sklepu w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki.

27. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy Nabywcę o natychmiastowy kontakt ze sklepem przez  e-mail:  bud.rem@wp.pl lub tel. 727-699-412. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon Nabywcy.

28. Wady jawne, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, itp.

29. Reklamacje składane przez Nabywcę dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu lub rozładunku będą rozpatrywane:

1) zaniechano stwierdzenia szkody z winy przewoźnika;

2) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej  lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

3) szkodę nie dającą się stwierdzić z zewnątrz stwierdzono po przyjęciu przesyłki i terminie 7 dni zażądano ustalenia jej stanu oraz udowodniono, że szkoda powstała między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.  

30. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków po otrzymaniu przez sklep odpowiedniego wyżej wskazanego zgłoszenia.

31. Sklep dokłada wszelkich starań by dane techniczne oraz opisy produktów zamieszczane na stronie były zgodne z rzeczywistością. Opisy zamieszczone w serwisie pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów w przypadku zauważenia błędu w opisie produktu uwagi prosimy kierować pod adres e-mailowy: bud.rem@wp.pl.

32. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy oraz zwrotu całości towaru w terminie 14 dni, składając oświadczenie na piśmie FORMULARZ ZWROTU oraz dokonując zwrotu towaru wraz z kopią dowodu zakupu

33. Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy stanowią towary wykonane według specyfikacji Klienta „na zamówienie”.

34. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:727699412

Skontaktuj się z naszą infolinią